Plantgarde Logo White

Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Aydınlatma Metni

AMAÇ

PLANTGARDE/Turan Özmen’in ticari iş ilişkisinde bulunduğu, mal ve hizmet alım-satımı gerçekleştirdiği gerçek kişi müşterilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır.

 

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak “1394 Sok. No 16/15 Alsancak Konak İzmir” adresinde kayıtlı PLANTGARDE/Turan Özmen (17240840488 TC kimlik numaralı) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

PLANTGARDE/Turan Özmen ticari iş ilişkisinde bulunduğu müşterileri ile tedarikçilerinin (çalışanları ve yetkililer dahil) kişisel verilerini (Kimlik bilgileriniz, İletişim bilgileriniz, T.C. kimlik numarası, Alışveriş Bilgisi, Web sitesi kullanım detayları); Websitesinden alışveriş, tahsilat, teslimat, kayıt ve davranışsal işlemlerin sisteme kaydedilmesi, telefon yoluyla iletişim esnasında verilen bilgilerin sisteme kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktadır. Ayrıca fiziki doküman ortamında veya elektronik (e-posta) ortamında tedarikçi/müşteri tarafından iletilen bilgiler, alınan mutabakat talep yazıları ile internet sitesi iletişim formu yazışmaları üzerinden toplamaktadır.

Kişisel veriler; satış ve tedarik süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin ifası”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

PLANTGARDE / Turan Özmen ; ticari iş ilişkisinde bulunduğu müşterileri ile tedarikçilerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar için işlemektedir:

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda öngörülen yükümlülüklerin ifası için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem yapanın kimlik, adres ve iletişim bilgilerini kaydetmek için;
 • Verilen hizmetin gereklerinin yerine getirilmesi ve sözleşmelerin ifası, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için;
 • Fatura düzenlenmesi için;
 • Düzenleyici ve denetleyici makamlarla, resmi mercilerin talepleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini için;
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda adli makamlar ile resmi kurumlar nezdinde her türlü yasal hakkın kullanılması için;
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin (ürün teslimi, iade vb.) yerine getirilebilmesi için;
 • Kampanyaların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi için;
 • Resmi birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Müşteri ve tedarikçilerin yukarıda sayılan amaç ve sebeplerden ötürü işlenen kişisel verileri: hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için muhasebe danışmanlarına; bilişim teknolojileri, reklam, kampanya, pazarlama ve hizmet geliştirme faaliyetinin gerektirmesi halinde ilgili danışmanlara ve ürün teslimi için işbirliği yapılan tedarikçilerle kargo/kurye firmalarına aktarılmaktadır.

Kredi kartı bilgileri, tarafımızca kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca tedarikçilere ilişkin bilgiler, satış ve pazarlama süreçlerinde yürütülen teklif/sözleşme işlemleri kapsamında yurt içinde ürün ve hizmet alışverişinde bulunulan gerçek/tüzel kişilere aktarılmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

PLANTGARDE / Turan Özmen, veri sahiplerinin kişisel verilerini elektronik ortamda gerekli teknik güvenlik tedbirleri alarak saklamakta ve KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemekte ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileri saklama süresi, ilgili mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu sürelerin dolmasına rağmen, kişisel veri işleme şartlarından herhangi birisinin bulunmasını sağlayacak veri işleme amacının ortaya çıkması halinde veriler işlenmeye devam edilir. Kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde ise, kişisel veriler anonim hale getirilir veya yok edilir.

 

İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@www.plantgarde.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvurunuza ilişkin cevabınız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir.